โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 67
ร้อยละ 4.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 30
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 8 0 3 0 0 115
ร้อยละ 6.35 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 91.27 %

91 : 3 , 0 , 3 , 0 , 0 , 85...3.30 , 0.00 , 3.30 , 0.00 , 0.00 , 93.41 = 6 : 6.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73%

Powered By www.thaieducation.net