โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 17
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 61
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 29
ร้อยละ 17.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 11 0 8 0 0 107
ร้อยละ 8.73 % 0.00 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 84.92 %

91 : 5 , 0 , 8 , 0 , 0 , 78...5.49 , 0.00 , 8.79 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 13 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08%

Powered By www.thaieducation.net