โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 18
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 60
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 30
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 8 0 10 0 0 108
ร้อยละ 6.35 % 0.00 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %

90 : 6 , 0 , 6 , 0 , 0 , 78...6.67 , 0.00 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 86.67 = 12 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net