โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 28
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 96
ร้อยละ 4.72 % 0.00 % 4.72 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 30
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 15 0 15 0 0 154
ร้อยละ 8.15 % 0.00 % 8.15 % 0.00 % 0.00 % 83.70 %

145 : 10 , 0 , 11 , 0 , 0 , 124...6.90 , 0.00 , 7.59 , 0.00 , 0.00 , 85.52 = 21 : 14.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30%

Powered By www.thaieducation.net