โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 0 3 0 35
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 10 5 3 0 0 85
ร้อยละ 9.71 % 4.85 % 2.91 % 0.00 % 0.00 % 82.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 30
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 13 7 8 3 0 150
ร้อยละ 7.18 % 3.87 % 4.42 % 1.66 % 0.00 % 82.87 %

142 : 11 , 5 , 3 , 3 , 0 , 120...7.75 , 3.52 , 2.11 , 2.11 , 0.00 , 84.51 = 22 : 15.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.13%

Powered By www.thaieducation.net