โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 16 3 11 0 0 73
ร้อยละ 15.53 % 2.91 % 10.68 % 0.00 % 0.00 % 70.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 0 0 8 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.51 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 16 6 11 0 8 141
ร้อยละ 8.79 % 3.30 % 6.04 % 0.00 % 4.40 % 77.47 %

143 : 16 , 6 , 11 , 0 , 0 , 110...11.19 , 4.20 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 76.92 = 33 : 23.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.53%

Powered By www.thaieducation.net