โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 0 2 0 4 32
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 9.52 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.11 % 0.00 % 0.00 % 89.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 1 0 2 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 5.00 % 92.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 4 0 12 0 6 149
ร้อยละ 2.34 % 0.00 % 7.02 % 0.00 % 3.51 % 87.13 %

131 : 4 , 0 , 11 , 0 , 4 , 112...3.05 , 0.00 , 8.40 , 0.00 , 3.05 , 85.50 = 19 : 14.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87%

Powered By www.thaieducation.net