โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 0 0 1 24
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.45 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 73
ร้อยละ 1.18 % 1.18 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 5.26 % 89.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 5 1 12 0 3 131
ร้อยละ 3.29 % 0.66 % 7.89 % 0.00 % 1.97 % 86.18 %

114 : 5 , 1 , 10 , 0 , 1 , 97...4.39 , 0.88 , 8.77 , 0.00 , 0.88 , 85.09 = 17 : 14.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.82%

Powered By www.thaieducation.net