โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 0 0 4 21
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.79 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 1 1 10 0 0 73
ร้อยละ 1.18 % 1.18 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 4.88 % 90.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 5 1 12 0 6 131
ร้อยละ 3.23 % 0.65 % 7.74 % 0.00 % 3.87 % 84.52 %

114 : 5 , 1 , 10 , 0 , 4 , 94...4.39 , 0.88 , 8.77 , 0.00 , 3.51 , 82.46 = 20 : 17.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48%

Powered By www.thaieducation.net