โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 4 2 4 1 24
ร้อยละ 5.41 % 10.81 % 5.41 % 10.81 % 2.70 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 94
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 1.92 % 1.92 % 1.92 % 90.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 4 6 4 6 3 118
ร้อยละ 2.84 % 4.26 % 2.84 % 4.26 % 2.13 % 83.69 %

141 : 4 , 6 , 4 , 6 , 3 , 118...2.84 , 4.26 , 2.84 , 4.26 , 2.13 , 83.69 = 23 : 16.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31%

Powered By www.thaieducation.net