โรงเรียนบ้านบัวขาว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 16
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 3 6 0 1 41
ร้อยละ 3.77 % 5.66 % 11.32 % 0.00 % 1.89 % 77.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 5 4 6 0 1 57
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 8.22 % 0.00 % 1.37 % 78.08 %

73 : 5 , 4 , 6 , 0 , 1 , 57...6.85 , 5.48 , 8.22 , 0.00 , 1.37 , 78.08 = 16 : 21.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.92%

Powered By www.thaieducation.net