โรงเรียนบ้านบัวขาว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 14
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 5.56 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 6 6 11 4 4 22
ร้อยละ 11.32 % 11.32 % 20.75 % 7.55 % 7.55 % 41.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 6 7 13 4 5 36
ร้อยละ 8.45 % 9.86 % 18.31 % 5.63 % 7.04 % 50.70 %

71 : 6 , 7 , 13 , 4 , 5 , 36...8.45 , 9.86 , 18.31 , 5.63 , 7.04 , 50.70 = 35 : 49.30
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30%

Powered By www.thaieducation.net