โรงเรียนบ้านบัวขาว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 9 6 11 4 4 19
ร้อยละ 16.98 % 11.32 % 20.75 % 7.55 % 7.55 % 35.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 9 7 13 4 4 34
ร้อยละ 12.68 % 9.86 % 18.31 % 5.63 % 5.63 % 47.89 %

71 : 9 , 7 , 13 , 4 , 4 , 34...12.68 , 9.86 , 18.31 , 5.63 , 5.63 , 47.89 = 37 : 52.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.11%

Powered By www.thaieducation.net