โรงเรียนบ้านบัวขาว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 1 2 0 1 8
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 7.69 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 5 5 11 5 5 27
ร้อยละ 8.62 % 8.62 % 18.97 % 8.62 % 8.62 % 46.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 6 6 13 5 6 35
ร้อยละ 8.45 % 8.45 % 18.31 % 7.04 % 8.45 % 49.30 %

71 : 6 , 6 , 13 , 5 , 6 , 35...8.45 , 8.45 , 18.31 , 7.04 , 8.45 , 49.30 = 36 : 50.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70%

Powered By www.thaieducation.net