โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 10
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 2 2 8 0 0 55
ร้อยละ 2.99 % 2.99 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 82.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 3 2 12 0 0 65
ร้อยละ 3.66 % 2.44 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 79.27 %

82 : 3 , 2 , 12 , 0 , 0 , 65...3.66 , 2.44 , 14.63 , 0.00 , 0.00 , 79.27 = 17 : 20.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73%

Powered By www.thaieducation.net