โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 4.76 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 1.59 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 0 2 10 0 0 72
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %

84 : 0 , 2 , 10 , 0 , 0 , 72...0.00 , 2.38 , 11.90 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 12 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net