โรงเรียนบ้านภูดิน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 10
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 5 5 4 0 0 34
ร้อยละ 10.42 % 10.42 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 7 6 4 0 0 44
ร้อยละ 11.48 % 9.84 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 72.13 %

61 : 7 , 6 , 4 , 0 , 0 , 44...11.48 , 9.84 , 6.56 , 0.00 , 0.00 , 72.13 = 17 : 27.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.87%

Powered By www.thaieducation.net