โรงเรียนบ้านภูดิน (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 8
ร้อยละ 7.69 % 23.08 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 6 1 10 2 0 30
ร้อยละ 12.24 % 2.04 % 20.41 % 4.08 % 0.00 % 61.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 7 4 11 2 0 38
ร้อยละ 11.29 % 6.45 % 17.74 % 3.23 % 0.00 % 61.29 %

62 : 7 , 4 , 11 , 2 , 0 , 38...11.29 , 6.45 , 17.74 , 3.23 , 0.00 , 61.29 = 24 : 38.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71%

Powered By www.thaieducation.net