โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 3 3 2 0 5
ร้อยละ 13.33 % 20.00 % 20.00 % 13.33 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 5 6 3 2 1 15
ร้อยละ 15.63 % 18.75 % 9.38 % 6.25 % 3.13 % 46.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 7 9 6 4 1 20
ร้อยละ 14.89 % 19.15 % 12.77 % 8.51 % 2.13 % 42.55 %

47 : 7 , 9 , 6 , 4 , 1 , 20...14.89 , 19.15 , 12.77 , 8.51 , 2.13 , 42.55 = 27 : 57.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 57.45%

Powered By www.thaieducation.net