โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 9
ร้อยละ 25.00 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 5 3 2 0 0 24
ร้อยละ 14.71 % 8.82 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 9 5 3 0 0 33
ร้อยละ 18.00 % 10.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 66.00 %

50 : 9 , 5 , 3 , 0 , 0 , 33...18.00 , 10.00 , 6.00 , 0.00 , 0.00 , 66.00 = 17 : 34.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00%

Powered By www.thaieducation.net