โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 10
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 5 5 2 2 0 19
ร้อยละ 15.15 % 15.15 % 6.06 % 6.06 % 0.00 % 57.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 7 6 3 3 0 29
ร้อยละ 14.58 % 12.50 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 60.42 %

48 : 7 , 6 , 3 , 3 , 0 , 29...14.58 , 12.50 , 6.25 , 6.25 , 0.00 , 60.42 = 19 : 39.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58%

Powered By www.thaieducation.net