โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 4 1 3 12
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 16.67 % 4.17 % 12.50 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 4 18 2 9 34
ร้อยละ 8.22 % 5.48 % 24.66 % 2.74 % 12.33 % 46.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 5 2 7 2 4 14
ร้อยละ 14.71 % 5.88 % 20.59 % 5.88 % 11.76 % 41.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 13 8 29 5 16 60
ร้อยละ 9.92 % 6.11 % 22.14 % 3.82 % 12.21 % 45.80 %

97 : 8 , 6 , 22 , 3 , 12 , 46...8.25 , 6.19 , 22.68 , 3.09 , 12.37 , 47.42 = 51 : 52.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 54.20%

Powered By www.thaieducation.net