โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 5 1 3 11
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 20.83 % 4.17 % 12.50 % 45.83 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 6 4 20 2 9 33
ร้อยละ 8.11 % 5.41 % 27.03 % 2.70 % 12.16 % 44.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 5 2 8 2 4 14
ร้อยละ 14.29 % 5.71 % 22.86 % 5.71 % 11.43 % 40.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 13 8 33 5 16 58
ร้อยละ 9.77 % 6.02 % 24.81 % 3.76 % 12.03 % 43.61 %

98 : 8 , 6 , 25 , 3 , 12 , 44...8.16 , 6.12 , 25.51 , 3.06 , 12.24 , 44.90 = 54 : 55.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 56.39%

Powered By www.thaieducation.net