โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 7 5 3 3 3 9
ร้อยละ 23.33 % 16.67 % 10.00 % 10.00 % 10.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 3 7 17 2 2 47
ร้อยละ 3.85 % 8.97 % 21.79 % 2.56 % 2.56 % 60.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 2 10 2 2 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 33.33 % 6.67 % 6.67 % 40.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 12 14 30 7 7 68
ร้อยละ 8.70 % 10.14 % 21.74 % 5.07 % 5.07 % 49.28 %

108 : 10 , 12 , 20 , 5 , 5 , 56...9.26 , 11.11 , 18.52 , 4.63 , 4.63 , 51.85 = 52 : 48.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 50.72%

Powered By www.thaieducation.net