โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 7 6 3 4 3 5
ร้อยละ 25.00 % 21.43 % 10.71 % 14.29 % 10.71 % 17.86 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 3 7 17 2 9 39
ร้อยละ 3.90 % 9.09 % 22.08 % 2.60 % 11.69 % 50.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 2 10 2 2 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 33.33 % 6.67 % 6.67 % 40.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 12 15 30 8 14 56
ร้อยละ 8.89 % 11.11 % 22.22 % 5.93 % 10.37 % 41.48 %

105 : 10 , 13 , 20 , 6 , 12 , 44...9.52 , 12.38 , 19.05 , 5.71 , 11.43 , 41.90 = 61 : 58.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 58.52%

Powered By www.thaieducation.net