โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 1 0 2 0 1
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 3 3 3 0 3 9
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 14.29 % 42.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 4 4 3 2 3 10
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 11.54 % 7.69 % 11.54 % 38.46 %

26 : 4 , 4 , 3 , 2 , 3 , 10...15.38 , 15.38 , 11.54 , 7.69 , 11.54 , 38.46 = 16 : 61.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54%

Powered By www.thaieducation.net