โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 1 0 2 0 0
ร้อยละ 40.00 % 20.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 2 2 3 4 3 8
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 13.64 % 18.18 % 13.64 % 36.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 27 คน
จำนวน(คน) 4 3 3 6 3 8
ร้อยละ 14.81 % 11.11 % 11.11 % 22.22 % 11.11 % 29.63 %

27 : 4 , 3 , 3 , 6 , 3 , 8...14.81 , 11.11 , 11.11 , 22.22 , 11.11 , 29.63 = 19 : 70.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37%

Powered By www.thaieducation.net