โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 24
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 7 7 8 0 0 71
ร้อยละ 7.53 % 7.53 % 8.60 % 0.00 % 0.00 % 76.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 6 3 5 0 0 46
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 14 12 15 0 0 141
ร้อยละ 7.69 % 6.59 % 8.24 % 0.00 % 0.00 % 77.47 %

122 : 8 , 9 , 10 , 0 , 0 , 95...6.56 , 7.38 , 8.20 , 0.00 , 0.00 , 77.87 = 27 : 22.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.53%

Powered By www.thaieducation.net