โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 5 1 8 6 6
ร้อยละ 10.34 % 17.24 % 3.45 % 27.59 % 20.69 % 20.69 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 10 14 10 24 14 21
ร้อยละ 10.75 % 15.05 % 10.75 % 25.81 % 15.05 % 22.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 4 4 5 8 9 30
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 8.33 % 13.33 % 15.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 17 23 16 40 29 57
ร้อยละ 9.34 % 12.64 % 8.79 % 21.98 % 15.93 % 31.32 %

122 : 13 , 19 , 11 , 32 , 20 , 27...10.66 , 15.57 , 9.02 , 26.23 , 16.39 , 22.13 = 95 : 77.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 68.68%

Powered By www.thaieducation.net