โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 3 0 1 0 30
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 13 6 9 3 4 67
ร้อยละ 12.75 % 5.88 % 8.82 % 2.94 % 3.92 % 65.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 10 6 4 4 0 34
ร้อยละ 17.24 % 10.34 % 6.90 % 6.90 % 0.00 % 58.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 27 15 13 8 4 131
ร้อยละ 13.64 % 7.58 % 6.57 % 4.04 % 2.02 % 66.16 %

140 : 17 , 9 , 9 , 4 , 4 , 97...12.14 , 6.43 , 6.43 , 2.86 , 2.86 , 69.29 = 43 : 30.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.84%

Powered By www.thaieducation.net