โรงเรียนบ้านสระบัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 31
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 10 7 5 5 0 59
ร้อยละ 11.63 % 8.14 % 5.81 % 5.81 % 0.00 % 68.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 41
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 12 9 5 5 0 131
ร้อยละ 7.41 % 5.56 % 3.09 % 3.09 % 0.00 % 80.86 %

119 : 11 , 8 , 5 , 5 , 0 , 90...9.24 , 6.72 , 4.20 , 4.20 , 0.00 , 75.63 = 29 : 24.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.14%

Powered By www.thaieducation.net