โรงเรียนบ้านสระบัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 27
ร้อยละ 12.50 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 7 5 0 0 0 76
ร้อยละ 7.95 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 11 6 0 0 0 142
ร้อยละ 6.92 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.31 %

120 : 11 , 6 , 0 , 0 , 0 , 103...9.17 , 5.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 85.83 = 17 : 14.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.69%

Powered By www.thaieducation.net