โรงเรียนบ้านสระบัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 28
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 7 0 12 0 0 69
ร้อยละ 7.95 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 78.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 8 0 17 0 0 134
ร้อยละ 5.03 % 0.00 % 10.69 % 0.00 % 0.00 % 84.28 %

120 : 8 , 0 , 15 , 0 , 0 , 97...6.67 , 0.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 80.83 = 23 : 19.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72%

Powered By www.thaieducation.net