โรงเรียนบ้านสระบัว (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 28
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 7 0 13 0 0 68
ร้อยละ 7.95 % 0.00 % 14.77 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 37
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 10 0 16 0 0 133
ร้อยละ 6.29 % 0.00 % 10.06 % 0.00 % 0.00 % 83.65 %

120 : 8 , 0 , 16 , 0 , 0 , 96...6.67 , 0.00 , 13.33 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 24 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.35%

Powered By www.thaieducation.net