โรงเรียนบ้านโพนสูง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 14 0 0 0 0 5
ร้อยละ 73.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 26.32 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 35 4 2 1 0 9
ร้อยละ 68.63 % 7.84 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 17.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 49 4 2 1 0 14
ร้อยละ 70.00 % 5.71 % 2.86 % 1.43 % 0.00 % 20.00 %

70 : 49 , 4 , 2 , 1 , 0 , 14...70.00 , 5.71 , 2.86 , 1.43 , 0.00 , 20.00 = 56 : 80.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00%

Powered By www.thaieducation.net