โรงเรียนบ้านโพนสูง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 14 1 0 0 0 4
ร้อยละ 73.68 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 21.05 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 34 3 2 3 0 9
ร้อยละ 66.67 % 5.88 % 3.92 % 5.88 % 0.00 % 17.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 48 4 2 3 0 13
ร้อยละ 68.57 % 5.71 % 2.86 % 4.29 % 0.00 % 18.57 %

70 : 48 , 4 , 2 , 3 , 0 , 13...68.57 , 5.71 , 2.86 , 4.29 , 0.00 , 18.57 = 57 : 81.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 81.43%

Powered By www.thaieducation.net