โรงเรียนบ้านโพนสูง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 13 1 1 0 0 4
ร้อยละ 68.42 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 21.05 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 30 1 3 0 0 14
ร้อยละ 62.50 % 2.08 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 29.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 43 2 4 0 0 18
ร้อยละ 64.18 % 2.99 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 26.87 %

67 : 43 , 2 , 4 , 0 , 0 , 18...64.18 , 2.99 , 5.97 , 0.00 , 0.00 , 26.87 = 49 : 73.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 73.13%

Powered By www.thaieducation.net