โรงเรียนบ้านโพนสูง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 15 2 2 0 0 0
ร้อยละ 78.95 % 10.53 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 39 1 2 2 0 4
ร้อยละ 81.25 % 2.08 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 8.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 54 3 4 2 0 4
ร้อยละ 80.60 % 4.48 % 5.97 % 2.99 % 0.00 % 5.97 %

67 : 54 , 3 , 4 , 2 , 0 , 4...80.60 , 4.48 , 5.97 , 2.99 , 0.00 , 5.97 = 63 : 94.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 94.03%

Powered By www.thaieducation.net