โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 20
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 4 9 1 0 48
ร้อยละ 4.62 % 6.15 % 13.85 % 1.54 % 0.00 % 73.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 4 5 10 1 0 68
ร้อยละ 4.55 % 5.68 % 11.36 % 1.14 % 0.00 % 77.27 %

88 : 4 , 5 , 10 , 1 , 0 , 68...4.55 , 5.68 , 11.36 , 1.14 , 0.00 , 77.27 = 20 : 22.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73%

Powered By www.thaieducation.net