โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 19
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 3 0 11 0 0 75
ร้อยละ 3.37 % 0.00 % 12.36 % 0.00 % 0.00 % 84.27 %

89 : 3 , 0 , 11 , 0 , 0 , 75...3.37 , 0.00 , 12.36 , 0.00 , 0.00 , 84.27 = 14 : 15.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.73%

Powered By www.thaieducation.net