โรงเรียนบ้านโคกก่อง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 0 0 4 0 8
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 21
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 26.47 % 0.00 % 0.00 % 61.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 6 0 9 4 0 29
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 18.75 % 8.33 % 0.00 % 60.42 %

48 : 6 , 0 , 9 , 4 , 0 , 29...12.50 , 0.00 , 18.75 , 8.33 , 0.00 , 60.42 = 19 : 39.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58%

Powered By www.thaieducation.net