โรงเรียนบ้านโคกก่อง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 9
ร้อยละ 28.57 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 2 1 10 1 0 19
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 30.30 % 3.03 % 0.00 % 57.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 6 2 10 1 0 28
ร้อยละ 12.77 % 4.26 % 21.28 % 2.13 % 0.00 % 59.57 %

47 : 6 , 2 , 10 , 1 , 0 , 28...12.77 , 4.26 , 21.28 , 2.13 , 0.00 , 59.57 = 19 : 40.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 40.43%

Powered By www.thaieducation.net