โรงเรียนบ้านจานใต้ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 15
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 1 1 7 2 0 44
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 12.73 % 3.64 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 2 1 7 3 0 59
ร้อยละ 2.78 % 1.39 % 9.72 % 4.17 % 0.00 % 81.94 %

72 : 2 , 1 , 7 , 3 , 0 , 59...2.78 , 1.39 , 9.72 , 4.17 , 0.00 , 81.94 = 13 : 18.06
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06%

Powered By www.thaieducation.net