โรงเรียนบ้านหนองบึง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) -1 2 1 1 0 23
ร้อยละ -3.85 % 7.69 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 88.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) -1 3 1 1 0 32
ร้อยละ -2.78 % 8.33 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 88.89 %

36 : -1 , 3 , 1 , 1 , 0 , 32...-2.78 , 8.33 , 2.78 , 2.78 , 0.00 , 88.89 = 4 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net