โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 30
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 7 5 5 0 5 100
ร้อยละ 5.74 % 4.10 % 4.10 % 0.00 % 4.10 % 81.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 5 6 2 2 0 45
ร้อยละ 8.33 % 10.00 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 16 11 7 2 5 175
ร้อยละ 7.41 % 5.09 % 3.24 % 0.93 % 2.31 % 81.02 %

156 : 11 , 5 , 5 , 0 , 5 , 130...7.05 , 3.21 , 3.21 , 0.00 , 3.21 , 83.33 = 26 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.98%

Powered By www.thaieducation.net