โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 0 1 1 1 27
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 7 5 23 2 10 75
ร้อยละ 5.74 % 4.10 % 18.85 % 1.64 % 8.20 % 61.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 5 6 5 3 5 36
ร้อยละ 8.33 % 10.00 % 8.33 % 5.00 % 8.33 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 16 11 29 6 16 138
ร้อยละ 7.41 % 5.09 % 13.43 % 2.78 % 7.41 % 63.89 %

156 : 11 , 5 , 24 , 3 , 11 , 102...7.05 , 3.21 , 15.38 , 1.92 , 7.05 , 65.38 = 54 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11%

Powered By www.thaieducation.net