โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 0 1 1 2 27
ร้อยละ 13.89 % 0.00 % 2.78 % 2.78 % 5.56 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 7 5 25 2 9 76
ร้อยละ 5.65 % 4.03 % 20.16 % 1.61 % 7.26 % 61.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 6 5 8 5 5 30
ร้อยละ 10.17 % 8.47 % 13.56 % 8.47 % 8.47 % 50.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 18 10 34 8 16 133
ร้อยละ 8.22 % 4.57 % 15.53 % 3.65 % 7.31 % 60.73 %

160 : 12 , 5 , 26 , 3 , 11 , 103...7.50 , 3.13 , 16.25 , 1.88 , 6.88 , 64.38 = 57 : 35.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39.27%

Powered By www.thaieducation.net