โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 10 0 0 0 0 26
ร้อยละ 27.78 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 6 11 13 0 0 103
ร้อยละ 4.51 % 8.27 % 9.77 % 0.00 % 0.00 % 77.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 5 3 0 0 45
ร้อยละ 7.02 % 8.77 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 20 16 16 0 0 174
ร้อยละ 8.85 % 7.08 % 7.08 % 0.00 % 0.00 % 76.99 %

169 : 16 , 11 , 13 , 0 , 0 , 129...9.47 , 6.51 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 76.33 = 40 : 23.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 23.01%

Powered By www.thaieducation.net