โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 11 0 0 0 0 25
ร้อยละ 30.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 6 12 13 0 0 102
ร้อยละ 4.51 % 9.02 % 9.77 % 0.00 % 0.00 % 76.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 4 5 3 0 0 45
ร้อยละ 7.02 % 8.77 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 21 17 16 0 0 172
ร้อยละ 9.29 % 7.52 % 7.08 % 0.00 % 0.00 % 76.11 %

169 : 17 , 12 , 13 , 0 , 0 , 127...10.06 , 7.10 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 75.15 = 42 : 24.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89%

Powered By www.thaieducation.net