โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 8 4 1 6 0 20
ร้อยละ 20.51 % 10.26 % 2.56 % 15.38 % 0.00 % 51.28 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 14 8 23 8 17 68
ร้อยละ 10.14 % 5.80 % 16.67 % 5.80 % 12.32 % 49.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 4 5 3 4 3 39
ร้อยละ 6.90 % 8.62 % 5.17 % 6.90 % 5.17 % 67.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 26 17 27 18 20 127
ร้อยละ 11.06 % 7.23 % 11.49 % 7.66 % 8.51 % 54.04 %

177 : 22 , 12 , 24 , 14 , 17 , 88...12.43 , 6.78 , 13.56 , 7.91 , 9.60 , 49.72 = 89 : 50.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 45.96%

Powered By www.thaieducation.net